രചയിതാവ്:പൂന്താനം നമ്പൂതിരി

പൂന്താനം നമ്പൂതിരി
(1547–1640)
പൂന്താനം നമ്പൂതിരി

കൃതികൾതിരുത്തുക

സ്തോത്രകൃതികൾതിരുത്തുക