വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:കാര്യനിർവ്വാഹകർ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഉപയോക്താക്കളുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, വിക്കിസമൂഹം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഉപയോക്താക്കളെ കാര്യനിർവാഹകർ എന്നു വിളിക്കുന്നു. അവർ വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയുടെ ചട്ടങ്ങളും, ലേഖന രീതിയും മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരും, നയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുന്നവരുമാകണം. അവർക്ക് താളുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനും, മറ്റുപയോക്താക്കളെ വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ വിലക്കാനും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചു ചെയ്യാനും അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. സാധാരണ കാര്യനിർവാഹകർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്കാണ് നൽകാറ്. കാര്യനിർവാഹകർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ മോശപ്പെട്ടതെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരെ നീക്കം ചെയ്യാറുള്ളു.

കാര്യനിർവാഹകർ പക്ഷരഹിതരും, എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളേയും ഒരു പോലെ കാണുന്നവരുമാകണം.

കാര്യമെന്താണെന്നു പറഞ്ഞാൽതിരുത്തുക

വിക്കിസോഫ്റ്റ്‌വെയർ അപൂർവ്വം ചില സുപ്രധാന കർത്തവ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുപയോഗിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കാര്യനിർവാഹകർക്ക് അവ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും.

സംരക്ഷിത താളുകൾതിരുത്തുക

 • താളുകൾ തിരുത്തുന്നതിൽ നിന്നു സംരക്ഷിക്കാനും അതു മാറ്റാനും സാധിക്കും. അപൂർവ്വം താളുകൾ അവയുടെ പ്രാധാന്യമനുസരിച്ച് മൊത്തത്തോടെ സംരക്ഷിക്കാനോ (കാര്യനിർവാഹകർക്കും മാത്രം തിരുത്താൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ) ഭാഗികമായി സംരക്ഷിക്കാനോ (അംഗത്വമെടുത്തവർക്ക് മാത്രം തിരുത്താൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ), അത്തരം സംരക്ഷണങ്ങൾ കാലാനുസൃതമായി മാറ്റാനോ കഴിയും.
 • പ്രധാന താളോ അതുപോലുള്ള മറ്റുസംരക്ഷിത താളുകളോ തിരുത്തുവാൻ അവർക്കു സാധിക്കും. പ്രധാന താൾ പോലുള്ള താളുകൾ തുടർച്ചയായി നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകാറുണ്ട് എന്നതു തന്നെ കാരണം.

താളുകൾ മായ്ച്ചുകളയാനും, മായ്ച്ചുകളഞ്ഞവ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുംതിരുത്തുക

താളുകൾ, ചിത്രങ്ങളടക്കം മായ്ച്ചുകളയാൻ (അവയുടെ പഴയരൂപങ്ങൾ) ഉൾപ്പെടെ മായ്ച്ചുകളയാൻ അവർക്കു സാധിക്കും. ചില മായ്ച്ചുകളയലുകൾ തികച്ചും സാങ്കേതികമായിരിക്കും. താളുകളുടെ തലക്കെട്ടുകൾ മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യത്തിനു വേണ്ടിയോ മറ്റോ.

 • മായ്ച്ചുകളഞ്ഞ താളുകളുടെ ഉള്ളടക്കം കാണാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ അവയെ തിരിച്ചു വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ ചേർക്കാനും കഴിയും.

തടയൽ, തടഞ്ഞുവെച്ചവരെ അനുവദിപ്പിക്കൽതിരുത്തുക

 • ഐ.പി. വിലാസങ്ങളോ, അവയുടെ റേഞ്ചോ, വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലെ ഉപയോക്താക്കളെ തന്നെയോ കുറച്ചുകാലത്തേക്കോ, എക്കാലത്തേക്കും തന്നെയോ വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയാൻ സാധിക്കും
 • ഇത്തരം തടയലുകളൊക്കെയും നീക്കം ചെയ്യാനും സാധിക്കും.

പൂർവ്വപ്രാപനംതിരുത്തുക

ഒരു മോശപ്പെട്ട തിരുത്തലിനെ ആർക്കുവേണമെങ്കിലും അതിന്റെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്കു തിരിച്ചുവെയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. കാര്യനിർവാഹകരെ അത്തരം ജോലികൾ അല്പം കൂടി എളുപ്പത്തിൽ (ഒരു ലിങ്കു ഞെക്കുന്നതിലൂടെ) ചെയ്യാൻ വിക്കി സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അനുവദിക്കുന്നു.

കാര്യനിർ‌വാഹകരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്തിരുത്തുക

കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ സമവായത്തിലൂടെയാണ്‌ സാധിക്കുന്നത്. അതിനായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് താൾ കാണുക.

മലയാളം വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലെ നിലവിലുള്ള കാര്യനിർവാഹകർതിരുത്തുക

മലയാളം വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ നിലവിൽ 5 കാര്യനിർവ്വാഹകരുണ്ട് അതിൽ 1 പേർ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളാണ്‌. ഒരു കാര്യനിർവാഹകൻ തൽസ്ഥാനത്തു നിന്ന് വിരമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 • [[::User:Sadik Khalid‏‎|Sadik Khalid‏‎]] ([[::User talk:Sadik Khalid‏‎|talk]] · [[::Special:Contributions/Sadik Khalid‏‎|contribs]] · blocks · protections · deletions · page moves · rights · actions) - സീസോപ്പ് - 2007 മേയ് 13 മുതൽ കാര്യനിർവാഹകനാണ്.
 • [[::User:Shijualex|Shijualex]] ([[::User talk:Shijualex|talk]] · [[::Special:Contributions/Shijualex|contribs]] · blocks · protections · deletions · page moves · rights · actions) - സീസോപ്പ് - 2007 ഒക്ടോബർ 2 മുതൽ കാര്യനിർവാഹകനാണ്.
 • [[::User:Thachan.makan‏|Thachan.makan‏]] ([[::User talk:Thachan.makan‏|talk]] · [[::Special:Contributions/Thachan.makan‏|contribs]] · blocks · protections · deletions · page moves · rights · actions) - സീസോപ്പ് -2010 മാർച്ച് 7 മുതൽ കാര്യനിർവ്വാഹകനാണ്‌.
 • [[::User:Sidharthan|Sidharthan]] ([[::User talk:Sidharthan|talk]] · [[::Special:Contributions/Sidharthan|contribs]] · blocks · protections · deletions · page moves · rights · actions) - സീസോപ്പ് - 2010 നവംബർ 12 മുതൽ കാര്യനിർവ്വാഹകനാണ്.
 • [[::User:Manojk|Manojk]] ([[::User talk:Manojk|talk]] · [[::Special:Contributions/Manojk|contribs]] · blocks · protections · deletions · page moves · rights · actions) - ബ്യൂറോക്രാറ്റ്, സിസോപ് -2011 മേയ് 18 മുതൽ കാര്യനിർവ്വാഹകനാണ്‌.2011 ഒക്ടോബർ 13 മുതൽ ബ്യൂറോക്രാറ്റും.
 • [[::User:Vssun|Vssun]] ([[::User talk:Vssun|talk]] · [[::Special:Contributions/Vssun|contribs]] · blocks · protections · deletions · page moves · rights · actions) - സീസോപ്പ് - 2012 മാർച്ച് 15 മുതൽ കാര്യനിർവ്വാഹകനാണ്.
 • [[::User:Manuspanicker|Manuspanicker]] ([[::User talk:Manuspanicker|talk]] · [[::Special:Contributions/Manuspanicker|contribs]] · blocks · protections · deletions · page moves · rights · actions) - സീസോപ്പ് - 2012 ജൂലൈ 2 മുതൽ കാര്യനിർവ്വാഹകനാണ്.
 • [[::User:Balasankarc‏‎|Balasankarc‏‎]] ([[::User talk:Balasankarc‏‎|talk]] · [[::Special:Contributions/Balasankarc‏‎|contribs]] · blocks · protections · deletions · page moves · rights · actions) - സീസോപ്പ് - 2013 ജനുവരി 22 മുതൽ കാര്യനിർവ്വാഹകനാണ്.

വിരമിച്ച കാര്യനിർ‌വ്വാഹകർതിരുത്തുക

 • [[::User:Manjithkaini|Manjithkaini]] ([[::User talk:Manjithkaini|talk]] · [[::Special:Contributions/Manjithkaini|contribs]] · blocks · protections · deletions · page moves · rights · actions) - സിസോപ് - 2007 ഒക്ടോബർ 31 സ്വയം വിരമിച്ചു.

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക