രചയിതാവ്:അഴകത്ത് പത്മനാഭക്കുറുപ്പ്

അഴകത്ത് പത്മനാഭക്കുറുപ്പ്
(1869–1931)
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത മഹാകാവ്യമായ രാമചന്ദ്രവിലാസത്തിന്റെ രചയിതാവാണ് അഴകത്ത് പത്മനാഭക്കുറുപ്പ്.

കൃതികൾതിരുത്തുക