സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ

< സത്യവേദപുസ്തകം(സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
സത്യവേദപുസ്തകം

പഴയനിയമം പുതിയനിയമം


പഴയനിയമഗ്രന്ഥങ്ങൾ