സഹായം:പകർപ്പവകാശ ടാഗുകൾ

(സഹായം:Copyright tags എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Copyright tags
Works should be tagged with a template that identifies their license status according to Wikisource's copyright policy. Select the most appropriate license from these categories. The templates on this page are ordered from top to bottom in the order that they are preferred; the first that applies is often the recommended template. Please note that non-commercial, fair use, and most copyright licenses are not acceptable; see the copyright policy.

Note that in some cases, more than one tag applies.

For official texts, refer to Official texts.

General licenses (recommended)തിരുത്തുക

Public domainതിരുത്തുക

Tag code Visible template
{{PD-old}}
  ജനുവരി 1, 1923 നു മുൻപ് ഈ കൃതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനാലും ഇതിന്റെ രചയിതാവ് നൂറുവർഷം മുൻപെങ്കിലും മരണപെട്ടതിനാലും
ഈ കൃതി പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ലഭ്യമാണ്.
{{PD-author-release}}
  ഈ കൃതിയുടെ രചയിതാവ് തന്നെ കൃതിയുടെ പകർപ്പവകാശ ലൈസൻസ് വിട്ടുതന്നതിനാൽ ഈ കൃതി പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ലഭ്യമാണ്..
{{PD-release}}
  പകർപ്പവകാശ ഉടമസ്ഥൻ തന്നെ ഈ കൃതിയുടെ പകർപ്പവകാശ ലൈസൻസ് വിട്ടുതന്നതിനാൽ ഈ കൃതി പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ലഭ്യമാണ്.
{{PD-self}}

ഈ ചിത്രത്തിന്റെ/പ്രമാണത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവായ ഞാൻ, ഇത് പൊതുസഞ്ചയത്തിലേക്ക് ഇതിനാൽ വിട്ടുതരുന്നു. ഇത് ആഗോള തലത്തിൽ ബാധകമാണ്.
എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഇതിനു നിയമപരമായ സാധുതയില്ലാത്ത പക്ഷം,
യാതൊരു നിബന്ധനകളുമില്ലാതെ, ഏതാവശ്യത്തിനും, ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനും, അനുവാദം നൽകുന്നു.

{{MultiLicensePD}} ഫലകം:MultiLicensePD
{{PD-ineligible}}
  ഈ കൃതിയിൽ യാതൊരുതരത്തിലും യഥാർത്ഥ രചയിതാവിന്റെ സൃഷ്ടികൾ ഉൾപെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പകർപ്പവകാശം ഈ കൃതിയിൽ അസാധുവാണ്. അതിനാൽ ഈ കൃതി പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ലഭ്യമാണ്.
{{PD-old-80}}
  രചയിതാവിന്റെ വയസ്സിന്റെ കൂടെ 80-ഓ അതിന് താഴെയുള്ള വർഷങ്ങൾ പകർപ്പവകാശ കാലാവധിയായി കണക്കാക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ കൃതി പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ലഭ്യമാണ്.
യു.എസിൽ 1923-നും 1977-നും ഇടയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതികൾ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ലഭ്യമാകണമെന്നില്ല. For a US-applicable version, see {{PD-1996}}.
{{PD-old-75}}
  രചയിതാവിന്റെ വയസ്സിന്റെ കൂടെ 75-ഓ അതിന് താഴെയുള്ള വർഷങ്ങൾ പകർപ്പവകാശ കാലാവധിയായി കണക്കാക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ കൃതി പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ലഭ്യമാണ്.
യു.എസിൽ 1923-നും 1977-നും ഇടയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതികൾ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ലഭ്യമാകണമെന്നില്ല. For a US-applicable version, see {{PD-1996}}.
{{PD-old-70}}
  രചയിതാവിന്റെ വയസ്സിന്റെ കൂടെ 70-ഓ അതിന് താഴെയുള്ള വർഷങ്ങൾ പകർപ്പവകാശ കാലാവധിയായി കണക്കാക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ കൃതി പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ലഭ്യമാണ്.
യു.എസിൽ 1923-നും 1977-നും ഇടയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതികൾ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ലഭ്യമാകണമെന്നില്ല. For a US-applicable version, see {{PD-1996}}.
{{PD-anon-1923}} ഫലകം:PD-anon-1923
{{PD-art}}
  ഒരു കലാസൃഷ്ടിയുടെ പകർപ്പായി കണക്കാക്കുന്ന ഈ ചിത്രം പകർപ്പവകാശ കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനാൽ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ലഭ്യമാണ്.

Automated public domain licensesതിരുത്തുക

Pd/1923 seriesതിരുത്തുക

{{Pd/1923}} is for works eligible for {{PD-1923}}, but with enhanced function. Depending on how long an author has died, entering {{Pd/1923|author's death year}} will automatically pick:

Tag code Visible template
{{PD-old-99-1923}} ഫലകം:PD-old-99-1923
{{PD-old-80-1923}} ഫലകം:PD-old-80-1923
{{PD-old-75-1923}} ഫലകം:PD-old-75-1923
{{PD-old-70-1923}} ഫലകം:PD-old-70-1923
{{PD-old-60-1923}} ഫലകം:PD-old-60-1923
{{PD-old-50-1923}} ഫലകം:PD-old-50-1923
{{PD-old-30-1923}} ഫലകം:PD-old-30-1923
{{PD-old-25-1923}} ഫലകം:PD-old-25-1923
Pd/1996 seriesതിരുത്തുക

{{Pd/1996}} is for works eligible for {{PD-1996}}, but with enhanced function. Depending on how long an author has died, entering {{Pd/1996|author's death year}} will automatically pick:

Tag code Visible template
{{PD-old-100-1996}} ഫലകം:PD-old-100-1996
{{PD-old-99-1996}} ഫലകം:PD-old-99-1996
{{PD-old-80-1996}}
  ഈ കൃതി ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾക്ക് പുറത്തായതിനാലും (30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതിരുന്നതിനാലും) ഒപ്പം അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ പകർപ്പവകാശ ഔപചാരികതകൾ പാലിക്കാതെ (പുതുക്കൽ ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ പകർപ്പവകാശ അറിയിപ്പ്) 1989-ന് മുമ്പാണ് ഈ കൃതി ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതെന്നതുകൊണ്ടും ഒപ്പം മാതൃരാജ്യത്തിൽ ഈ കൃതി യു.ആർ.എ.എ. തീയതിക്ക് (മിക്കരാജ്യങ്ങളിലും 1 ജനുവരി 1996) മുമ്പ് തന്നെ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ പെട്ടതുകൊണ്ടും, ഈ കൃതി അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ പെടുന്നു.

രചയിതാവ് {{{1}}}-ൽ മരിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ കൃതി, പകർപ്പവകാശകാലം രചയിതാവിന്റെ കാലശേഷം 80 വർഷങ്ങളോ അതിൽ കുറവോ എന്ന് നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ പെടുന്നു. കൂടാതെ ഈ കൃതി, വിദേശകൃതികൾക്ക് ചെറിയ കാലത്തേയ്ക്കുള്ള നിയമം ബാധകമായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം.

{{PD-old-75-1996}} ഫലകം:PD-old-75-1996
{{PD-old-70-1996}} ഫലകം:PD-old-70-1996
{{PD-old-60-1996}} ഫലകം:PD-old-60-1996
{{PD-old-50-1996}} ഫലകം:PD-old-50-1996
PD-anon-1996 seriesതിരുത്തുക

{{PD-anon-1996}} is for anonymous and pseudonymous works eligible for {{PD-1996}}. Depending on how long an anonymous and pseudonymous work has been published, entering {{PD-anon-1996|year when work was published}} will automatically pick:

Tag code Visible template
{{PD-anon-80-1996}} ഫലകം:PD-anon-80-1996
{{PD-anon-70-1996}} ഫലകം:PD-anon-70-1996
{{PD-anon-60-1996}} ഫലകം:PD-anon-60-1996
PD-posthumousതിരുത്തുക

{{PD-posthumous}} is to identify posthumous works. Depending on how long a posthumous work has been published, entering {{PD-posthumous|year when a work was posthumously published}} will automatically pick:

Tag code Visible template
{{PD-posthumous-99}} ഫലകം:PD-posthumous-99
{{PD-posthumous-70}} ഫലകം:PD-posthumous-70
{{PD-posthumous-60}} ഫലകം:PD-posthumous-60
{{PD-posthumous-50}} ഫലകം:PD-posthumous-50
{{PD-posthumous-25}} ഫലകം:PD-posthumous-25

Creative Commonsതിരുത്തുക

Please note that non-commercial and non-derivative licenses are prohibited on WikiSource.

Tag code Visible template
{{Cc-by-4.0}} ഫലകം:Cc-by-4.0
{{Cc-by-3.0}}
  This work is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

This page must provide all available authorship information.

{{CC-by-3.0-us}} ഫലകം:CC-by-3.0-us
{{CC-by-3.0-au}} ഫലകം:CC-by-3.0-au
{{CC-BY-2.5}} ഫലകം:CC-BY-2.5
{{CC-BY-2.0}} ഫലകം:CC-BY-2.0
{{Cc-by-sa-4.0}} ഫലകം:Cc-by-sa-4.0
{{Cc-by-sa-3.0}}
 
  
ഈ പ്രമാണത്തിന് അനുമതി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ-ഷെയർ എലൈക് 3.0 അൺപോർട്ടഡ് അനുവാദപത്ര പ്രകാരമാണ്.

'

താങ്കൾക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ:

  • പങ്ക് വെയ്ക്കൽ – കൃതി പകർത്താനും, വിതരണം ചെയ്യാനും, പ്രസരിപ്പിക്കാനും
  • പുനഃമിശ്രണം ചെയ്യൽ – കൃതി അനുയുക്തമാക്കാൻ

താഴെ പറയുന്ന ഉപാധികൾ പാലിക്കുക:

  • കടപ്പാട് – രചയിതാവോ അനുമതിയുള്ളയാളോ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ കൃതിയ്ക്കുള്ള കടപ്പാട് താങ്കൾ നൽകിയിരിക്കണം (പക്ഷേ അത് അവർ താങ്കളേയോ താങ്കളുടെ ഉപയോഗത്തേയോ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതു പോലെയാവരുത്).
  • ഇതു പോലെ പങ്ക് വെയ്ക്കുക – ഈ കൃതി മാറ്റംവരുത്തിയോ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയോ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയോ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൃതി ഈ അനുമതിയിലോ സമാനമായ അനുമതിയിലോ മാത്രമേ വിതരണം ചെയ്യാവൂ.
{{CC-by-sa-3.0-us}} ഫലകം:CC-by-sa-3.0-us
{{CC-BY-SA-2.0}} ഫലകം:CC-BY-SA-2.0
{{CC-Zero}} ഫലകം:CC-Zero
{{CC-Whitehouse.gov}} ഫലകം:CC-Whitehouse.gov

Other free licensesതിരുത്തുക

Tag code Visible template
{{GFDL}}
 

സ്വതന്ത്ര സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ സമിതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്നൂ സ്വതന്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതി പതിപ്പ് 1.2 അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പതിപ്പുകൾ പ്രകാരം; മാറ്റമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളില്ലാതെ, മുൻചട്ടയിലെ എഴുത്തുകൾ ഇല്ലാതെ, പിൻചട്ടയിലെ എഴുത്തുകൾ ഇല്ലാതെ പകർത്താനും, വിതരണം ചെയ്യാനും ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രമാണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാനും ഉള്ള അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഗ്നു സ്വതന്ത്ര പ്രമാണ അനുവാദപത്രം എന്ന തലക്കെട്ടിൽ അനുവാദപത്രത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

 
  
ഈ പ്രമാണം പുനരനുമതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യം ആണെങ്കിൽ, അത് ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ-ഷെയർഎലൈക് അനുവാദപത്ര പ്രകാരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പുനരനുമതി യോഗ്യത സംശോധനം ചെയ്തിട്ടില്ല. താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.

 


{{FAL}} ഫലകം:FAL
{{Apache 2.0}} ഫലകം:Apache 2.0

Particular casesതിരുത്തുക

Public Domainതിരുത്തുക

USA public domainതിരുത്തുക

Tag code Visible template
{{PD-USGov}} ഫലകം:PD-USGov
{{PD-USGov-NASA}} ഫലകം:PD-USGov-NASA
{{PD-EdictGov}} ഫലകം:PD-EdictGov
{{PD-1923}} ഫലകം:PD-1923
{{PD-US-no-notice}} ഫലകം:PD-US-no-notice
{{PD-US-no-notice-post-1977}} ഫലകം:PD-US-no-notice-post-1977
{{PD-US-no-renewal}} ഫലകം:PD-US-no-renewal
{{PD-US-unpublished}} ഫലകം:PD-US-unpublished
{{PD-1996}} ഫലകം:PD-1996
{{PD-URAA-same-year}} ഫലകം:PD-URAA-same-year
{{PD-old-US}} ഫലകം:PD-old-US
{{PD-US-no-human}} ഫലകം:PD-US-no-human

Canada public domainതിരുത്തുക

ഫലകം:See also

Tag code Visible template
{{PD-Canada}} ഫലകം:PD-Canada
{{PD-Canada-anon}} ഫലകം:PD-Canada-anon
{{PD-CAGov}} ഫലകം:PD-CAGov
{{Decisions-CAGov}} ഫലകം:Decisions-CAGov

India public domainതിരുത്തുക

Tag code Visible template
{{PD-India}}
  ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ രചന ഇപ്പോൾ പൊതുസഞ്ചയത്തിലാണ്‌. ഇന്ത്യൻ പകർപ്പവകാശനിയമം (1957), പ്രകാരം രചയിതാവിന്റെ മരണത്തിന്‌ 60 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എല്ലാ രചനകളും പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ പെടും. എന്നാൽ മരണാനന്തരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട കൃതികൾ പകർപ്പവകാശപരിധിയിൽ വന്നേക്കാം. പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്‌ 60 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമേ അവ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ വരുന്നുള്ളൂ.
{{PD-INGov}} ഫലകം:PD-INGov
{{PD-India-CWMG}} ഫലകം:PD-India-CWMG

UK and non-UK public domainതിരുത്തുക

Tag code Visible template
{{PD-UKGov}} ഫലകം:PD-UKGov
{{PD-nonUK}} ഫലകം:PD-nonUK

Public domain by age (non-US)തിരുത്തുക

Tag code Visible template
{{PD-old-60}} ഫലകം:PD-old-60
{{PD-old-50}} ഫലകം:PD-old-50

Other countries' public domainതിരുത്തുക

Tag code Visible template
{{PD-Afghan}} ഫലകം:PD-Afghan
{{PD-Australia}}
  ഈ കൃതി ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ സൃഷ്ടിച്ചതിനാലും കൃതിയുടെ പകർപ്പവകാശ കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനാലും ഈ കൃതി പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ലഭ്യമാണ്.

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പകർപ്പവകാശ കൗൺസിൽ - പകർപ്പവകാശത്തിന്റെ കാലാവധി (ആഗസ്റ്റ് 2014) നോക്കുക.


ഈ കൃതി 1996 മുതൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ലഭ്യമായതിനാലും യു.എസിൽ അക്കാലത്ത് പകർപ്പവകാശം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതിനാലും (1928-ൽ ഓസ്ട്രേലിയ ബെർനെ ഉച്ചകോടിയിൽ ചേർന്നതിനാലും 17 USC 104A പ്രകാരവും with its critical date of January 1, 1996 ഉള്ള സംയോജിത പ്രഭാവമാണ്.) യു.എസിലെ പൊതുസഞ്ചയത്തിലും ഈ കൃതി ലഭ്യമാണ്.

 
{{PD-Chile}} ഫലകം:PD-Chile
{{PD-DEGov}} ഫലകം:PD-DEGov
{{PD-EdictGovIndonesian}} ഫലകം:PD-EdictGovIndonesian
{{PD-Ethiopia}} ഫലകം:PD-Ethiopia
{{PD-Iran}} ഫലകം:PD-Iran
{{PD-in-Iran}} ഫലകം:PD-in-Iran
{{PD-Ireland public record}} ഫലകം:PD-Ireland public record
{{PD-JapanGov}} ഫലകം:PD-JapanGov
{{PD-MacaoGov}} ഫലകം:PD-MacaoGov
{{PD-NorwayGov}} ഫലകം:PD-NorwayGov
{{PD-NZGov}} ഫലകം:PD-NZGov
{{PD-PRC-exempt}} ഫലകം:PD-PRC-exempt
{{PD-ROC-exempt}} ഫലകം:PD-ROC-exempt
{{PD-Russia}} ഫലകം:PD-Russia
{{PD-Russian-president}} ഫലകം:PD-Russian-president
{{PD-South Africa}} ഫലകം:PD-South Africa
{{PD-SpainGov}} ഫലകം:PD-SpainGov
{{PD-Switzerland-official}} ഫലകം:PD-Switzerland-official
{{PD-TH-exempt}} ഫലകം:PD-TH-exempt
{{PD-VenezuelaGov}} ഫലകം:PD-VenezuelaGov

United Nations public domainതിരുത്തുക

Tag code Visible template
{{PD-UN}} ഫലകം:PD-UN
{{PD-LN}} ഫലകം:PD-LN

Translationsതിരുത്തുക

Translations are derivative works. They get separate copyright status without affecting the original works, so the licenses of both original and translated works must be provided.

Tag code Visible template
{{Translation license}} ഫലകം:Translation license

Non-free copyrightതിരുത്തുക

Tag code Visible template
{{CopyrightByWikimedia}} ഫലകം:CopyrightByWikimedia
{{No license}}
{{No US license}} ഫലകം:No US license
{{Copyright author}}
for pages in the Author: namespace
ഫലകം:Copyright author


Usageതിരുത്തുക

Worksതിരുത്തുക

It is expected that each work that is added to Wikisource will have the appropriate license appended to the work by the addition of the 'tag code as shown. When published the license will display at the bottom of the page.

Generally only one license is required, though in special cases there may be a requirement for a couple of licenses. Where this is to be done, the licenses should be wrapped inside the template pair {{license container begin}} and {{license container end}}.

Authors and publishersതിരുത്തുക

We also apply copyright tag templates to author and publisher pages as applicable.

Multiple licenses should be wrapped inside the template pair {{license container begin}} and {{license container end}}.


ഫലകം:Copyright help navbox