രചയിതാവ്:ഉള്ളൂർ എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ

ഉള്ളൂർ എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ
(1877–1949)
ഉള്ളൂർ എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ

കൃതികൾതിരുത്തുക

പദ്യംതിരുത്തുക

കവിതാസമാഹാരങ്ങൾതിരുത്തുക


)

അസമാഹൃതരചനകൾതിരുത്തുക

കാവ്യങ്ങൾതിരുത്തുക

മഹാകാവ്യംതിരുത്തുക

ഗദ്യംതിരുത്തുക

നാടകംതിരുത്തുക

പുറം കണ്ണികൾതിരുത്തുക