ഏറ്റവും ചുരുക്കം പ്രാവശ്യം തിരുത്തപ്പെട്ട താളുകൾ

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 01:15, 27 സെപ്റ്റംബർ 2020-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

Updates for this page are running twice a month.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. താൾ:CiXIV28.pdf/260‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 2. താൾ:CiXIV285 1848.pdf/79‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 3. താൾ:CiXIV126.pdf/99‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 4. താൾ:GkVI22e.pdf/63‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 5. താൾ:CiXIV280.pdf/402‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 6. താൾ:GaXXXIV1.pdf/250‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 7. താൾ:CiXIV36b.pdf/24‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 8. താൾ:33A11412.pdf/21‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 9. താൾ:GaXXXIV1.pdf/394‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 10. താൾ:CiXIV28.pdf/83‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 11. താൾ:CiXIV31 qt.pdf/391‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 12. താൾ:34A11415.pdf/177‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 13. താൾ:33A11412.pdf/586‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 14. താൾ:CiXIV46b.pdf/194‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 15. താൾ:GaXXXIV5 1.pdf/155‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 16. താൾ:CiXIV146 2.pdf/6‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 17. താൾ:GaXXXIV5 1.pdf/246‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 18. താൾ:CiXIV68ab.pdf/204‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 19. താൾ:CiXIV131-4 1877.pdf/113‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 20. താൾ:GkVI22e.pdf/45‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 21. താൾ:CiXIV139.pdf/89‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 22. താൾ:56E235.pdf/82‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 23. താൾ:CiXIV36b.pdf/11‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 24. താൾ:GaXXXIV5 2.pdf/283‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 25. താൾ:CiXIV279.pdf/106‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 26. താൾ:GaXXXIV5 2.pdf/300‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 27. താൾ:CiXIV68a.pdf/98‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 28. താൾ:CiXIV128a 1.pdf/12‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 29. താൾ:CiXIV27.pdf/289‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 30. താൾ:33A11412.pdf/690‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 31. താൾ:GkVI259.pdf/80‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 32. താൾ:CiXIV68b-1.pdf/33‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 33. താൾ:CiXIV126.pdf/287‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 34. താൾ:CiXIV68a.pdf/92‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 35. താൾ:33A11415.pdf/477‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 36. താൾ:CiXIV258.pdf/399‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 37. താൾ:33A11412.pdf/39‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 38. താൾ:39A8599.pdf/387‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 39. താൾ:CiXIV133.pdf/415‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 40. സന്യാസി (1933)‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 41. താൾ:33A11412.pdf/1179‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 42. താൾ:39A8599.pdf/690‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 43. താൾ:33A11414.pdf/172‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 44. താൾ:34A11416.pdf/47‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 45. താൾ:CiXIV258.pdf/49‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 46. താൾ:CiXIV130 1871.pdf/47‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 47. താൾ:CiXIV53.pdf/32‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 48. താൾ:CiXIV133.pdf/121‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 49. താൾ:CiXIV68c.pdf/250‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 50. താൾ:CiXIV128-2.pdf/126‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:കുറഞ്ഞ_പുനരവലോകനങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്