ശങ്കരാചാര്യർ
(788–820)
ശങ്കരാചാര്യർ

കൃതികൾതിരുത്തുക

ദർശനംതിരുത്തുക

സ്തോത്രകൃതികൾതിരുത്തുക

ഗണപതിസ്തോത്രങ്ങൾതിരുത്തുക

സുബ്രഹ്മണ്യസ്തോത്രങ്ങൾതിരുത്തുക

ശിവസ്തോത്രങ്ങൾതിരുത്തുക

ദേവീസ്തോത്രങ്ങൾതിരുത്തുക

വിഷ്ണുസ്തോത്രങ്ങൾതിരുത്തുക

പ്രകീർണ്ണസ്തോത്രങ്ങൾതിരുത്തുക

മന്ത്രശാസ്ത്രംതിരുത്തുക

ഭാഷ്യംതിരുത്തുക

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=രചയിതാവ്:ശങ്കരാചാര്യർ&oldid=205480" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്