സജേഷ് സുകുമാരൻ
Sajesh
Flag of India.svg
Old book bindings.jpg ഈ ഉപയോക്താവ് ഒരു പുസ്തകപ്രേമിയാണ്‌.
100px-കേരളം-അപൂവി.png ഈ ഉപയോക്താവിന്റെ നാടു് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിട്ടി പ്രദേശമാണ് .


en-3 This user is able to contribute with an advanced level of English.
മറ്റു വിക്കിപദ്ധതികളിൽ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല പദ്ധതികൾ
Chattampi Swamikal.jpg ഈ ഉപയോക്താവ് ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ കൃതികൾ എന്ന സമാഹരണം പദ്ധതിയിൽ അംഗമാണ്.
Ulloor.jpeg ഈ ഉപയോക്താവ് ഉള്ളൂരിന്റെ കൃതികൾ എന്ന സമാഹരണം പദ്ധതിയിൽ അംഗമാണ്.

പേര് :സജേഷ് വി. എസ്
ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മാനേജർ,

ലേക്‌ഷോർടോൾടെസ്റ്റ് കോർപറേഷൻ
സ്ഥലം : ദുബായ്


അനുമോദനങ്ങൾതിരുത്തുക

  തിരിച്ചുവരവിന് ഒരു താരകം
തിരിച്ചു വന്ന താരത്തിന് ഒരു താരകം--ബാലു (സംവാദം) 12:35, 12 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)
എന്റെയും ഒപ്പ് --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 12:53, 12 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾതിരുത്തുക

ചെയ്യുന്നവയെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾതിരുത്തുക

എണ്ണം ലിങ്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കുറിപ്പുകൾ
1. അദ്വൈതചിന്താപദ്ധതി/ശ്രുതിസാരമഹാവാക്യപ്രകരണം   പൂർത്തിയായി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
2. അദ്വൈതചിന്താപദ്ധതി/ചതുർവേദമഹാവാക്യങ്ങൾ   പൂർത്തിയായി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
3. കത്തുകൾ   പൂർത്തിയായി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
4. മലയാളത്തിലെ ചില സ്ഥലനാമങ്ങൾ   പൂർത്തിയായി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
5. കേരളത്തിലെ ദേശനാമങ്ങൾ   പൂർത്തിയായി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
6. ശ്രീചക്രപൂജാകല്പം   പൂർത്തിയായി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
7. അദ്വൈതചിന്താപദ്ധതി/ജഗന്മിഥ്യാത്വവും ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും   പൂർത്തിയായി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
8. അദ്വൈതചിന്താപദ്ധതി/അദ്ധ്യാരോപാപവാദങ്ങൾ   പൂർത്തിയായി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
9. രാജയോഗം (കുമാരനാശാൻ) - സ്വാമി വിവേകാനന്ദവിരചിതം   പൂർത്തിയായി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
10. പ്രാചീനമലയാളം   പൂർത്തിയായി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
11. തമിഴകവും ദ്രാവിഡമാഹാത്മ്യവും   പൂർത്തിയായി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
12. കേരളചരിത്രവും തച്ചുടയ കയ്മളും   പൂർത്തിയായി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
12. മഹാഭാരതം   പൂർത്തിയായി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്

ചെയ്തുകഴിഞ്ഞവതിരുത്തുക

No രചയിതാവ് രചനകൾ കുറിപ്പുകൾ
1 ശങ്കരാചാര്യർ ശിവഭുജംഗം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
2 ശങ്കരാചാര്യർ ഗുർ‌വഷ്ടകം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
3 ശങ്കരാചാര്യർ മണികർണ്ണികാഷ്ടകം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
4 ശങ്കരാചാര്യർ യമുനാഷ്ടകം ‎ അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
5 ശങ്കരാചാര്യർ ദേവീഭുജംഗസ്തോത്രം ‎  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
6 ശങ്കരാചാര്യർ ശാരദാഭുജംഗപ്രയാതാഷ്ടകം ‎ അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
7 ശങ്കരാചാര്യർ ജീവന്മുക്താനന്ദലഹരി ‎ അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
8 ശങ്കരാചാര്യർ സ്വരൂപാനുസന്ധാനം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
9 ശങ്കരാചാര്യർ പ്രൗഢാനുഭൂതി ‎ അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
10 ശങ്കരാചാര്യർ യോഗതാരാവലി  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
11 ശങ്കരാചാര്യർ യതിപഞ്ചകം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
12 ശങ്കരാചാര്യർ നിർവാണമഞ്ജരി  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
13 ശങ്കരാചാര്യർ അദ്വൈതാനുഭൂതി  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
14 ശങ്കരാചാര്യർ ലഘുവാക്യവൃത്തി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
15 ശങ്കരാചാര്യർ പ്രബോധസുധാകരം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
16 ശങ്കരാചാര്യർ ശതശ്ലോകി  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
17 ശങ്കരാചാര്യർ അദ്വൈതപഞ്ചരത്നം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
18 ശങ്കരാചാര്യർ ദക്ഷിണാമൂർത്തിസ്തോത്രം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
19 ശങ്കരാചാര്യർ അന്നപൂർണ്ണാഷ്ടകം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
20 ശങ്കരാചാര്യർ നവരത്നമാലിക  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
21 ശങ്കരാചാര്യർ കല്യാണവൃഷ്ടിസ്തവം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
22 ശങ്കരാചാര്യർ ദശശ്ലോകീസ്തുതി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
23 ശങ്കരാചാര്യർ സുബ്രഹ്മണ്യഭുജംഗം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
24 ശങ്കരാചാര്യർ അർദ്ധനാരീശ്വരസ്തോത്രം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
25 ശങ്കരാചാര്യർ ഭ്രമരാംബാഷ്ടകം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
26 ശങ്കരാചാര്യർ നർമ്മദാഷ്ടകം ‎  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
27 ശങ്കരാചാര്യർ മീനാക്ഷീസ്തോത്രം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
28 ശങ്കരാചാര്യർ മീനാക്ഷീപഞ്ചരത്നം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
29 ശങ്കരാചാര്യർ ഹനുമത്പഞ്ചകം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
30 ശങ്കരാചാര്യർ ശ്രീദക്ഷിണാമൂർത്യഷ്ടകം ‎ അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
31 ശങ്കരാചാര്യർ ദക്ഷിണാമൂർത്തിവർണ്ണമാലാസ്തോത്രം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
32 ശങ്കരാചാര്യർ വേദസാരശിവസ്തോത്രം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
33 ശങ്കരാചാര്യർ ശ്രീമൃത്യുഞ്ജയമാനസികപൂജാസ്തോത്രം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
34 ശങ്കരാചാര്യർ ശിവനാമാവല്യഷ്ടകം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
35 ശങ്കരാചാര്യർ സുവർണ്ണമാലാസ്തുതി  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
36 ശങ്കരാചാര്യർ ശിവാപരാധക്ഷമാപണസ്തോത്രം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
37 ശങ്കരാചാര്യർ ഉമാമഹേശ്വരസ്തോത്രം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
38 ശങ്കരാചാര്യർ ശ്രീവിഷ്ണുഭുജംഗപ്രയാതസ്തോത്രം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
39 ശങ്കരാചാര്യർ വിഷ്ണുഷട്പദസ്ത്രോത്രം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
40 ശങ്കരാചാര്യർ പാണ്ഡുരംഗാഷ്ടകം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
41 ശങ്കരാചാര്യർ ലക്ഷ്മീനൃസിംഹപഞ്ചരത്നം ‎ അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
42 ശങ്കരാചാര്യർ ലക്ഷ്മീനൃസിംഹകരുണാരസസ്തോത്രം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
43 ശങ്കരാചാര്യർ ത്രിപുരസുന്ദരീമാനസപൂജാസ്തോത്രം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
44 ശങ്കരാചാര്യർ ഗൗരീദശകം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
45 ശങ്കരാചാര്യർ ലളിതാപഞ്ചരത്നം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
46 ശങ്കരാചാര്യർ ശിവമാനസപൂജ ‎ അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
47 ശങ്കരാചാര്യർ ശിവപഞ്ചാക്ഷരനക്ഷത്രമാലാസ്തോത്രം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
48 ശങ്കരാചാര്യർ ഗോവിന്ദാഷ്ടകഃ  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
49 ശങ്കരാചാര്യർ ദേവ്യപരാധക്ഷമാപനസ്തോത്രം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
50 ശങ്കരാചാര്യർ ഭവാന്യഷ്ടകം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
51 ശങ്കരാചാര്യർ ത്രിപുരസുന്ദര്യഷ്ടകം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
52 ശങ്കരാചാര്യർ ഗംഗാസ്തോത്രം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
53 ശങ്കരാചാര്യർ ആനന്ദലഹരി  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
54 ശങ്കരാചാര്യർ നിർവ്വാണഷ്ടകം ‎ അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
55 ശങ്കരാചാര്യർ തത്ത്വബോധം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
56 ശങ്കരാചാര്യർ സർവ്വവേദാന്തസിദ്ധാന്തസാരസംഗ്രഹം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
57 ശങ്കരാചാര്യർ വിവേകചൂഡാമണി ‎ അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
58 ശങ്കരാചാര്യർ ശിവാനന്ദലഹരി ‎ അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
59 ശങ്കരാചാര്യർ ഉപദേശപഞ്ചകം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
60 ശങ്കരാചാര്യർ അനാത്മശ്രീവിഗർഹണപ്രകരണം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
61 ശങ്കരാചാര്യർ ബ്രഹ്മജ്ഞാനാവലീമാല അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
62 ശങ്കരാചാര്യർ പ്രശ്നോത്തരരത്നമാലിക അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
63 ശങ്കരാചാര്യർ പഞ്ചീകരണം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
64 ശങ്കരാചാര്യർ നിർഗ്ഗുണമാനസപൂജ അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
65 ശങ്കരാചാര്യർ അപരോക്ഷാനുഭൂതി  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
66 ശങ്കരാചാര്യർ ഉപദേശസാഹസ്രി  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
67 ശങ്കരാചാര്യർ കാശീപഞ്ചകം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
68 ശങ്കരാചാര്യർ ആത്മബോധം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
69 ശങ്കരാചാര്യർ മാതൃപഞ്ചകം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
70 ശങ്കരാചാര്യർ ബ്രഹ്മാനുചിന്തനം  അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
71 ശങ്കരാചാര്യർ നിർവ്വാണഷ്ടകം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
72 ശങ്കരാചാര്യർ ധന്യാഷ്ടകം അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
73 ശങ്കരാചാര്യർ ദശശ്ലോകി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
74 ശങ്കരാചാര്യർ ഏകശ്ലോകി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
75 ശങ്കരാചാര്യർ വാക്യവൃത്തി അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്
76 ഭരതമുനി നാട്യശാസ്ത്രം ‎ അക്ഷരത്തെറ്റ് നോക്കാനുണ്ട്

ഉപനിഷത്തുകളുടെ പൂർണ്ണവിവരങ്ങൾതിരുത്തുക

എണ്ണം ഉപനിഷത്തുകൾ സ്ഥിതി കുറിപ്പുകൾ
2 കേനോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
3 കഠോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
4 പ്രശ്നോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
5 മുണ്ഡകോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
6 മാണ്ഡുക്യോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
7 തൈത്തിരീയോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
8 ഐതരേയ ഉപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
9 ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
10 ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷദ്   പുരോഗമിക്കുന്നു... തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
11 ബ്രഹ്മബിന്ദൂപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
12 കൈവല്യോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
13 ജാബാല്യുപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
14 ശ്വേതാശ്വതരോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
15 ഹംസോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
16 ആരുണീയകോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
17 ഗർഭോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
18 നാരായണോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
19 പരമഹംസ   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
20 അമൃതബിന്ദു   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
21 അമൃതനാദോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
22 അഥർവശിരോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
23 അഥർവശിഖോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
24 മൈത്രായണ്യുപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
25 കൗഷീതകിബ്രാഹ്മണോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
26 ബൃഹജ്ജാബാലോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
27 നൃസിംഹതാപിന്യുപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
28 കാലാഗ്നിരുദ്രോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
29 മൈത്രേയ്യുപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
30 സുബാലോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
31 ക്ഷുരികോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
32 മാന്ത്രികോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
33 സർവ്വസാരോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
34 നിരാലംബോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
35 ശുകരഹസ്യോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
36 വജ്രസൂചികാ ഉപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
37 തേജോബിന്ദൂപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
38 നാദബിന്ദൂപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
39 ധ്യാനബിന്ദൂപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
40 ബ്രഹ്മവിദ്യോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
41 യോഗതത്ത്വോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
42 ആത്മബോധോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
43 നാരദപരിവ്രാജകോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
44 ത്രിശിഖിബ്രാഹ്മണോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
45 സീതോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
46 യോഗചൂഡാമണ്യുപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
47 നിർവാണോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
48 മണ്ഡലബ്രാഹ്മണോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
49 ദക്ഷിണാമൂർത്യുപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
50 ശരഭോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
51 ത്രിപാദ്വിഭൂതിമഹാനാരായണോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
52 മഹാനാരായണോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
53 അദ്വയതാരക   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
54 രാമരഹസ്യോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
55 രാമതാപിന്യുപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
56 വാസുദേവോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
57 മുദ്ഗലോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
58 ശാണ്ഡില്യോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
59 പൈംഗലോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
60 ഭിക്ഷുകോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
61 മഹോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
62 ശാരീരകോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
63 യോഗശിഖോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
64 തുരീയാതീതോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
65 സംന്യാസോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
66 പരമഹംസപരിവ്രാജകോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
67 അക്ഷമാലികോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
68 അവ്യക്തോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
69 ഏകാക്ഷരോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
70 അന്നപൂർണോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
71 സൂര്യോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
72 അക്ഷ്യുപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
73 അന്നപൂർണോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
74 കുണ്ഡികോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
75 സാവിത്ര്യുപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
76 ആത്മോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
77 പാശുപതബ്രഹ്മോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
78 പരബ്രഹ്മോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
79 അവധൂതോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
80 ത്രിപുരാതാപിന്യുപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
81 ദേവീ ഉപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
82 ത്രിപുരോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
83 കഠരുദ്രോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
84 ഭാവോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
85 രുദ്രഹൃദയോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
86 യോഗകുണ്ഡല്യുപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
87 ഭസ്മജാബാലോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
88 രുദ്രാക്ഷജാബാലോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
89 ഗണപത്യുപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
90 ദർശനോപനിഷദ്   പുരോഗമിക്കുന്നു... തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
91 താരസാരോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
92 മഹാവാക്യോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
93 പഞ്ചബ്രഹ്മോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
94 പ്രാണാഗ്നിഹോത്രോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
95 ഗോപാലതാപിന്യുപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
96 കൃഷ്ണോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
97 യാജ്ഞവൽക്യോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
98 വരാഹോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
99 ശാട്യായനീയോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
100 ഹയഗ്രീവോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
101 ദത്താത്രേയോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
102 ഗരുഡോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
103 കലിസന്തരണോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
104 ജാബാലോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
105 സൗഭാഗ്യലക്ഷ്മ്യുപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
106 സരസ്വതീരഹസ്യോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
107 ബഹ്വൃച ഉപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്
108 മുക്തികോപനിഷദ്   പൂർത്തിയായി തെറ്റുതിരുത്തൽ നോക്കാനുണ്ട്

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Sajesh&oldid=130662" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്