വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതി/ലെറ്റർ പ്രസ്സ് അച്ചടി

ക്രമസംഖ്യ വർഷം പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് താളുകൾ ഫയൽ സൈസ് (MB) കോമൺസ് കണ്ണി സൂചികാതാൾ മൈഗ്രേഷൻ
1 1829 പുതിയനിയമം (കോട്ടയം) 653 833 File:GaXXXIV1.pdf Index:GaXXXIV1.pdf Done
2 1841 എ ഗ്രാമർ ഓഫ് ദ മലയാളിം ലാങ്വേജ് 247 232 File:CiXIV40.pdf Index:CiXIV40.pdf Done
3 1844 സത്യവെദ ഇതിഹാസം 137 138 File:GaXXXIV2.pdf Index:GaXXXIV2.pdf Done
4 1846 ബെയിലിയുടെ മലയാളം - ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു 875 1600 File:CiXIV31_qt.pdf Index:CiXIV31_qt.pdf Done
5 1846 മാർപാപ്പാ 23 19 File:CiXIV264.pdf Index:CiXIV264.pdf Done
6 1846 മതവിചാരണ -കാര്യസ്ഥനായ നരസിംഹ 35 27 File:CiXIV263.pdf Index:CiXIV263.pdf Done
7 1847 വെദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാന സംഗതികൾ 13 10 File:CiXIV271.pdf Index:CiXIV271.pdf Done
8 1847 ഹിതോപദേശഃ 87 188 File:CiXII800-4.pdf Index:CiXII800-4.pdf Done
9 1849 ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു 563 648 File:CiXIV133.pdf Index:CiXIV133.pdf Done
10 1849 അമരെശം മൂലം 94 143 File:CiXII845.pdf Index:CiXII845.pdf Done
11 1850 സിദ്ധരൂപം 136 100 File:CiXII844.pdf Index:CiXII844.pdf Done
12 1851 നാരായണീയം 171 121 File:CiXII88.pdf Index:CiXII88.pdf Done
13 1851 മലയാളം സെലക്ഷൻസ് 225 227 File:CiXIV134.pdf Index:CiXIV134.pdf Done
14 1853 ഭൂമിശാസ്ത്രം 255 233 File:CiXIV40a.pdf Index:CiXIV40a.pdf Done
15 1855 ഭൂമിശാസ്ത്രം ഒന്നാമത പുസ്തകം 123 96 File:5E1405.pdf Index:5E1405.pdf Done
16 1855 സത്യവേദകഥകൾ 133 104 File:CiXIV128b.pdf Index:CiXIV128b.pdf Done
17 1856 ദ മലയാളം റീഡർ 315 360 File:CiXIV136.pdf Index:CiXIV136.pdf Done
18 1857 ഇന്ദുമാൎഗ്ഗത്തിന്നും റോമമാൎഗ്ഗത്തിന്നും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം 57 66 File:CiXIV53.pdf Index:CiXIV53.pdf Done
19 1858 ഇന്ദ്യായിലെ സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക പ്രയോജനത്തിനായിട്ട ഒരു മദാമ്മ അവർകൾ എഴുതിയ ഇമ്പമായ ചരിത്രങ്ങൾ 203 165 File:CiXIV138.pdf Index:CiXIV138.pdf Done
20 1858 വിദ്യാമൂലങ്ങൾ 95 114 File:CiXIV290-02.pdf Index:CiXIV290-02.pdf Done
21 1859 മോക്ഷമാൎഗ്ഗം 29 22 File:CiXIV53a.pdf Index:CiXIV53a.pdf Done
22 1860 മൃഗചരിതം 167 175 File:CiXIV282.pdf Index:CiXIV282.pdf Done
23 1864 വില്വംപുരാണം 63 87 File:CiXIV265b.pdf Index:CiXIV265b.pdf Done
24 1866 ഗൎമ്മന്യ രാജ്യത്തിലെ ക്രിസ്തസഭാനവീകരണം 111 85 File:GkVI34.pdf Index:GkVI34.pdf Done
25 1866 മലയാള പഞ്ചാംഗം 61 83 File:CiXIV130_1866.pdf Index:CiXIV130_1866.pdf Done
26 1866 പഞ്ചതന്ത്രം 221 180 File:CiXIV46b.pdf Index:CiXIV46b.pdf Done
27 1867 നളചരിതസാരശോധന 87 53 File:CiXIV129.pdf Index:CiXIV129.pdf Done
28 1867 മലയാള വ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരം 333 400 File:CiXIV68c.pdf Index:CiXIV68c.pdf Done
29 1867 മലയാള പഞ്ചാംഗം 73 104 File:CiXIV130_1867.pdf Index:CiXIV130_1867.pdf Done
30 1868 കേരളപഴമ 205 306 File:CiXIV125b.pdf Index:CiXIV125b.pdf Done
31 1868 ചാണക്യസൂത്രം അല്ലെങ്കിൽ മുദ്രാരാക്ഷസം 285 315 File:CiXIV139.pdf Index:CiXIV139.pdf Done
32 1868 മലയാള ഭാഷാ വ്യാകരണം 461 441 File:CiXIV68a.pdf Index:CiXIV68a.pdf Done
33 1868 സത്യവേദകഥകൾ ഭാഗം 2 141 115 File:CiXIV128-2.pdf Index:CiXIV128-2.pdf Done
34 1868 മലയാള പഞ്ചാംഗം 95 117 File:CiXIV130_1868.pdf Index:CiXIV130_1868.pdf Done
35 1869 മലയാള പഞ്ചാംഗം 87 107 File:CiXIV130_1869.pdf Index:CiXIV130_1869.pdf Done
36 1869 സത്യവേദകഥകൾ ഭാഗം 1 171 129 File:CiXIV128-1.pdf Index:CiXIV128-1.pdf Done
37 1869 സ്ഥിരീകരണത്തിന്നുള്ള ഉപദെശം 27 19 File:CiXIV146_2.pdf Index:CiXIV146_2.pdf Done
38 1869 ലൂഥരിന്റെ ചെറിയ ചോദ്യോത്തരപുസ്തകം 33 23 File:CiXIV146_1.pdf Index:CiXIV146_1.pdf Done
39 1870 മലയാള പഞ്ചാംഗം 79 95 File:CiXIV130_1870.pdf Index:CiXIV130_1870.pdf Done
40 1870 ഇങ്ക്ലിഷ മലയാള ഭാഷകളുടെ അകാരാദി 381 395 File:CiXIV124.pdf Index:CiXIV124.pdf Done
41 1870 മലയാള-ഇങ്ക്ലിഷ് ഭാഷാന്തര പുസ്തകം 183 128 File:CiXIV68b-2.pdf Index:CiXIV68b-2.pdf Done
42 1870 വ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരം 143 94 File:CiXIV68b-1.pdf Index:CiXIV68b-1.pdf Done
43 1871 മലയാള പഞ്ചാംഗം 65 76 File:CiXIV130_1871.pdf Index:CiXIV130_1871.pdf Done
44 1871 വലിയ പാഠാരംഭം 49 42 File:GkVI70b.pdf Index:GkVI70b.pdf Done
45 1872 മലയാള പഞ്ചാംഗം 81 94 File:CiXIV130_1872.pdf Index:CiXIV130_1872.pdf Done
46 1872 ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു 1143 1540 File:CiXIV68.pdf Index:CiXIV68.pdf Done
47 1873 ശ്രീമഹാഭാരതം 439 664 File:CiXIV280.pdf Index:CiXIV280.pdf Done
48 1874 കേരളോല്പത്തി 121 81 File:CiXIV125.pdf Index:CiXIV125.pdf Done
49 1875 പ്രാൎത്ഥനാസംഗ്രഹം 189 191 File:GkVI22d.pdf Index:GkVI22d.pdf Done
50 1874 മലയാള പഞ്ചാംഗം 85 89 File:CiXIV130_1874.pdf Index:CiXIV130_1874.pdf Done
51 1875 മലയാള പഞ്ചാംഗം 89 111 File:CiXIV130_1875.pdf Index:CiXIV130_1875.pdf Done
52 1876 സുവിശേഷസംഗ്രഹം 369 508 File:CiXIV126.pdf Index:CiXIV126.pdf Done
53 1877 കേരളോപകാരി 201 239 File:CiXIV131-4_1877.pdf Index:CiXIV131-4_1877.pdf Done
54 1877 കെരള ഭാഷാ വ്യാകരണം 207 174 File:CiXIV279.pdf Index:CiXIV279.pdf Done
55 1877 ദെവിമാഹാത്മ്യം 87 54 File:CiXIV265.pdf Index:CiXIV265.pdf Done
56 1878 തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ ചിന്താരത്നവും, കൈവല്യനവനീതവും മുകുന്ദമാലയും 125 128 File:CiXIV276.pdf Index:CiXIV276.pdf Done
57 1879 കേരളോപകാരി 275 318 File:CiXIV131-6_1879.pdf Index:CiXIV131-6_1879.pdf Done
58 1880 കേരളോപകാരി 25 30 File:CiXIV131-7_1880.pdf Index:CiXIV131-7_1880.pdf Done
59 1880 ജ്ഞാനൊദയം 89 91 File:CiXIV267.pdf Index:CiXIV267.pdf Done
60 1880 ശാസ്ഥാംകഥ 23 42 File:CiXIV290-05.pdf Index:CiXIV290-05.pdf Done
61 1880 വിജ്ഞാന മഞ്ജരി 59 66 File:CiXIV259.pdf Index:CiXIV259.pdf Done
62 1880 ശീലാവതിപ്പാട്ട 35 26 File:CiXIV273.pdf Index:CiXIV273.pdf Done
63 1881 സങ്കീൎത്തനങ്ങൾ 201 167 File:GaXXXIV5a.pdf Index:GaXXXIV5a.pdf Done
64 1881 കേരളോപകാരി 109 128 File:CiXIV131-8_1881.pdf Index:CiXIV131-8_1881.pdf Done
65 1881 ഇയ്യോബ, സങ്കീൎത്തനങ്ങൾ, സദൃശ്യങ്ങൾ, സഭാപ്രസംഗി, ശലോമോന്റേ അത്യുത്തമഗീതം എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പവിത്രലേഖകൾ 377 286 File:GaXXXIV5_1.pdf Index:GaXXXIV5_1.pdf Done
66 1882 കേരളോപകാരി 49 57 File:CiXIV131-9_1882.pdf Index:CiXIV131-9_1882.pdf Done
67 1882 ശരീരശാസ്ത്രം 117 116 File:56E279.pdf Index:56E279.pdf Done
68 1883 പ്രകൃതിശാസ്ത്രം 457 56 File:CiXIV132a.pdf Index:CiXIV132a.pdf Done
69 1883 സ്ഥിരീകരണത്തിനുള്ള ഉപദെശം 27 49 File:CiXIV290-01.pdf Index:CiXIV290-01.pdf Done
70 1885 മലയാള പഞ്ചാംഗം - 1885 89 91 File:CiXIV130_1885.pdf Index:CiXIV130_1885.pdf Done
71 1886 വലിയ ചെറിയ പ്രവാചകന്മാർ എന്നിവ അടങ്ങുന്ന പ്രവാചകലേഖകൾ 481 379 File:GaXXXIV5_2.pdf Index:GaXXXIV5_2.pdf Done
72 1887 കുന്ദലതാ 143 107 File:CiXIV137.pdf Index:CiXIV137.pdf Done
73 1888 യോസേഫ് യാക്കോബി 37 37 File:CiXIV290-04.pdf Index:CiXIV290-04.pdf Done
74 1890 ഇന്ദുലെഖ രണ്ടാം പതിപ്പ് 433 420 File:CiXIV270.pdf Index:CiXIV270.pdf Done
75 1890 ഇന്ദുമതീസ്വയംവരം 149 19 File:CiXIV262.pdf Index:CiXIV262.pdf Done
76 1890 മീനാക്ഷി 449 418 File:CiXIV269.pdf Index:CiXIV269.pdf Done
77 1897 സഭാപ്രാൎത്ഥനാപുസ്തകം 237 198 File:GkVI22e.pdf Index:GkVI22e.pdf Done
78 1897 സുകുമാരി, ഒരു കഥ 191 28 File:GkVI259.pdf Index:GkVI259.pdf Done
79 1903 ബാലവ്യാകരണം 95 78 File:56A5726.pdf Index:56A5726.pdf Done
80 1903 മലയാള വ്യാകരണ സംഗ്രഹം 37 27 File:56E278.pdf Index:56E278.pdf Done
81 1903 വേദോക്തപുസ്തകം 77 58 File:56E237.pdf Index:56E237.pdf Done
82 1904 പഴയനിയമത്തിൽനിന്നു എടുത്ത സത്യവേദകഥകൾ 231 353 File:GaXXXIV6-1.pdf Index:GaXXXIV6-1.pdf Done
83 1904 രണ്ടാം പാഠപുസ്തകം 106 14 File:56E241.pdf Index:56E241.pdf Done
84 1904 വ്യാകരണമിത്രം 173 135 File:56A5728.pdf Index:56A5728.pdf Done
85 1904 ശിശുപാഠപുസ്തകം 53 36 File:56E243.pdf Index:56E243.pdf Done
86 1905 ഭീമൻകഥ 25 17 File:CiXIV290-48.pdf Index:CiXIV290-48.pdf Done
87 1905 ഒന്നാം പാഠപുസ്തകം 65 53 File:56E242.pdf Index:56E242.pdf Done
88 1905 കൃഷ്ണൻ ക്രിസ്തു എന്നവരുടെ താരതമ്യം 77 56 File:56E238.pdf Index:56E238.pdf Done
89 1905 രാമാനുചരിതം 39 26 File:CiXIV290-47.pdf Index:CiXIV290-47.pdf Done
90 1906 ഹിന്തുമതത്തിലേയും ക്രിസ്തുമാൎഗ്ഗത്തിലേയും ശ്രേഷ്ഠപുരുഷാൎത്ഥം 105 76 File:56E236.pdf Index:56E236.pdf Done
91 1926 മാനുഷഹൃദയദർപ്പണം 69 16 File:56E230.pdf Index:56E230.pdf Done
92 1991 ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു 1193 1610 File:33A11412.pdf Index:33A11412.pdf Done
93 1992 കേരളോല്‌പത്തിയും മറ്റും 465 537 File:33A11414.pdf Index:33A11414.pdf Done
94 1992 വജ്രസൂചി 559 648 File:33A11415.pdf Index:33A11415.pdf Done
95 1994 തച്ചോളി പാട്ടുകൾ 241 247 File:34A11416.pdf Index:34A11416.pdf Done
96 1994 പയ്യന്നൂർപ്പാട്ട് 121 119 File:11E607.pdf Index:11E607.pdf Done
97 1994 പഴശ്ശിരേഖകൾ 233 648 File:34A11415.pdf Index:34A11415.pdf Done
98 1996 അഞ്ചടി ജ്ഞാനപ്പാന ഓണപ്പാട്ട് 133 142 File:13E3287.pdf Index:13E3287.pdf Done
99 1996 തലശ്ശേരി രേഖകൾ 785 955 File:39A8599.pdf Index:39A8599.pdf Done
100 1906 ഹിന്തുമതത്തിലേയും ക്രിസ്തുമാൎഗ്ഗത്തിലേയും ലോകോത്ഭവവിവരങ്ങൾ 87 62 File:56E235.pdf Index:56E235.pdf Done